Category: 広告

トライコーン内定【長崎大学18卒U.S.さん】

名前(イニシャル):U.S 内定先:トライコーン株式会社 大学:長崎大学経済学部 出身地:長崎県...

サイバーエージェント内定【新潟県立大学18卒I.S.さん】

名前(イニシャル):I.S 内定先:サイバーエージェント 大学:新潟県立大学国際地域学部 出身地:新潟県...

CDG内定【熊本学園大学18卒Y.I.さん】

名前:(イニシャル)Y.I 内定先:CDG 大学:熊本学園大学 出身地:熊本県 将来の夢:大切な人を守れる人...